BEVEL TOT BETALEN

Vanaf 1 januari 2013 zullen niet betaalde onmiddellijke inningen afgehandeld worden met een bevel tot betalen van het parket (openbaar ministerie). Het bevel tot betalen wordt u per gerechtsbrief toegezonden. U moet de geldsom binnen de 45 dagen betalen.

Wanneer u het niet eens bent, dient er een gemotiveerd bezwaar aangetekend te worden bij de procureur des Konings (parket) binnen de 30 dagen. Als u geen bezwaar aantekent binnen de 30 dagen na verzending van het bevel en de boete blijft onbetaald, dan kan dit worden ingevorderd via de belastingen.

Het is heel belangrijk dat u dit bezwaar door ons laat opstellen, omdat er aan een aantal vormvoorschriften moeten worden voldaan. Indien het parket het bezwaar niet aanvaardt zal u gedagvaard worden en zal de rechtbank uitspraak doen.